Regelungen

  • Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 15
  • Regelung Nr. 83 UN ECE und Verordnungen EG 715/2007 – EG 692/2008
  • Regelung EPA USA CFR Title 40 part 86
  • Japanische Regelung TRIAS (31-J042(2)-02, 31-J042(3)-02, Attachment 42 – Technical Stand.)
  • Verordnung (EU) Nr. 168/2013
  • Global Technical Regulations (GTR) ONZ Nr 2
  • Verordnung (EU) Nr. 2017/1151 mit Änderungen bis zur Verordnung (EU) Nr. 2018/1832